Euroopan unionista tehty sopimus


Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa säännellään kunkin jäsenvaltion oikeuksia ja rajoituksia sisämarkkinakaupassa.

115 artiklan uusi versio, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella, on melko kummallinen. Yhtäältä se antaa komissiolle enemmän harkintavaltaa päättää, voidaanko suojatoimenpiteitä toteuttaa vai ei. Tämä johtuu ensimmäisen kohdan muuttamisesta: “komission valtuuttamisen” sijasta säädetään, että “komissio voi antaa luvan”.

Euroopan unionista tehty sopimus

Toisaalta uusi toinen kohta näyttää kuitenkin palauttavan jäsenvaltioille joitakin valtuuksia: kiireellisissä tapauksissa ne voivat toteuttaa tarvittavat toimenpiteet itse komission luvan pyytämisen edellytyksenä. Ensi näkemältä tämä vaikuttaa siis vakavalta takaiskulta, kun 115 artiklan käyttö poistetaan poikkeuksena tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta sisämarkkinoilla.

Olennaista on kysymys siitä, myönnetäänkö muutetussa toisessa kohdassa jäsenvaltioille uusia valtuuksia suojatoimenpiteiden toteuttamisessa. Tähän kysymykseen on vaikea antaa ratkaisevaa vastausta, koska uusi teksti on täysin moniselitteinen ja lähes käsittämätön, kun otetaan huomioon nykyinen käytäntö 115 artiklan soveltamisessa. Toista kohtaa sovelletaan “kiireellisissä tapauksissa”. Kiireellisyys on kuitenkin lähes erottamaton osa 115 artiklan soveltamista.

Euroopan Unionista Tehty Sopimus

Kuten mainittiin, komissio on sallinut suojatoimenpiteet vain vakavien taloudellisten vaikeuksien varalta – ja yhä enemmän viime vuosina. Näissä olosuhteissa on aina jonkin verran kiireellistä. Näin ollen ei ole selvää, missä tapauksissa toista kohtaa sovellettaisiin. Olisi varmasti vaikea väittää, että toinen kohta kattaa kaikki 115 artiklan hakemukset, koska ensimmäistä kohtaa ei ole poistettu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *