Nimetyt maksu- ja selvitysjärjestelmät Euroopan unionissa

Euroopan unioni (EU) käyttää laajasti nimeämismenetelmää varmistaakseen oikeudellisen vakauden sekä maksu-, selvitys- ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien suojan. Mikä on “Nimetty järjestelmä” ja miten se tuottaa tämän vakauttavan vaikutuksen?

Kansainvälisen järjestelypankin “Systemaattisesti tärkeiden maksujärjestelmien perusperiaatteet” olennainen vaatimus on varmistaa, että kriittisten järjestelmien kautta kulkevat maksut ja selvitykset suojaavat lakia täysimääräisesti. Tämä tarkoittaa lähinnä sitä, että reaaliaikaisen bruttomaksujärjestelmän maksujen ja tilien suoritusten on oltava lopullisia ja peruuttamattomia sillä hetkellä, kun ne käsitellään itse maksu- tai selvitysjärjestelmän kautta, toisin sanoen “reaaliajassa”. Tämän varmistamiseksi maksu tai selvitys on myös suojattava “nollatunti” -pohjaisten maksukyvyttömyyslakien vaikutuksilta.

Useimmilla lainkäyttöalueilla maksukyvyttömyyslait tulevat voimaan sen päivän (eli keskiyön) alusta, jona maksukyvyttömyys tai työkyvyttömyys ilmoitetaan – siis “nollatunti”. Tämä on selvästi haasteen lopullisuuden ja peruuttamattomuuden käsitteelle reaaliajassa.

ja selvitysjärjestelmät Euroopan unionissa

Ratkaisu on laillisesti “ohittaa” “zero hour” käsite tiettyjen maksujen ja selvitysjärjestelmien. Tapa tehdä tämä on “nimetä” tiettyjä maksuja ja selvitysjärjestelmiä vapautettuina muodossa “zero hour” maksukyvyttömyyssääntö. Tällaisten nimettyjen järjestelmien maksukyvyttömyyslait tulevat yleensä voimaan vasta maksukyvyttömyyspäivää seuraavasta päivästä alkaen.

Euroopan unioni (EU) käyttää laajasti nimeämismenetelmää varmistaakseen maksu-, selvitys- ja arvopaperikaupan selvitysjärjestelmien vakauden ja suojan.

Direktiivin osalta nimeäminen on tarpeen, jos;

Järjestelmäriskin vähentäminen edellyttää selvityksen lopullisuutta ja vakuuden täytäntöönpanokelpoisuutta (9 §).
Maksumääräysten ja nettouton on oltava oikeudellisesti täytäntöönpanokelpoisia (11 §).
On tarpeen varmistaa, että maksumääräyksiä ei voida peruuttaa järjestelmän säännöissä määritellyn hetken jälkeen (14 §).
Maksukyvyttömyysmenettelyllä ei saisi olla taannehtivaa vaikutusta järjestelmään osallistuvien oikeuksiin ja velvollisuuksiin (16 §).
Vakuus on eristettävä maksukyvyttömään osallistujaan sovellettavan maksukyvyttömyyslainsäädännön vaikutuksista (18 §).
Tämä vastaa täysin muiden EU:n ulkopuolisten maiden nimeämisen keskeisiä syitä, jotka ovat seuraavat:

Maksujen loppuvuutta on suojeltava taannehtivia maksukyvyttömyyslakeja vastaan
Maksunettoutus (sekä kahden- että monenvälinen) on tunnustettava laillisesti, ja sitä on suojeltava taannehtivia maksukyvyttömyyslakeja vastaan
Maksujen ja arvopaperien selvitysjärjestelyjen tueksi pantattujen vakuuksien on oltava realisointikelpoisia, eikä niillä saa olla etukäteen panttioikeutta voimassa olevien maksukyvyttömyyslakien osalta.
Nimeämisen perusteet
Direktiivin (2 artiklan A kohdan) mukaan EU:n jäsenvaltiot voivat nimetä järjestelmäksi virallisen järjestelyn (vähintään kolme osallistujaa), joiden liiketoiminta koostuu siirtotoimeksiantojen toteuttamisesta (maksutoimeksiantojen) täytäntöönpanosta tai joihin voi sisältyä myös mikä tahansa järjestelmä, joka on tällainen muodollinen järjestely vain kahden osallistujan välillä, jos kyseinen jäsenvaltio katsoo, että tällainen nimeäminen on perusteltua järjestelmäriskin vuoksi. Toisin sanoen kunkin maan toimivaltaiset viranomaiset voivat päättää, mitkä järjestelmät on nimitettävä.

Yleisesti ottaen tarve suojella järjestelmää jo esitetyiltä ongelta ovat tärkeimmät nimeämisperusteet eikä mikään käsitys järjestelmän kautta kulkevien liiketoimien kokonaisarvosta. Tämä johtuu julkaistusta syystä, jonka vuoksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa on äskettäin nimitetty BACS Electronic Funds Transfer -järjestelmä, jolla varmistetaan, että maksukyvyttömyysjärjestely (eli tappioiden jakamista koskeva järjestely) voidaan panna täytäntöön (maksujärjestelmän valvontaraportti). Englannin pankki: 2005).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *