EU ja WTO

EU on yksi Maailman kauppajärjestön (WTO) keskeisistä toimijoista. Tämä johtuu siitä, että EU:lla on yhteinen kauppapolitiikka, jossa Euroopan komissio neuvottelee unionin 25 jäsenvaltion puolesta.
EU on yksi wto:n monenvälisten kauppaneuvottelujen, Dohan kehitysohjelman ( Dohan kehitysohjelma) liikkeellepanevista voimista. DDA käsittää sekä markkinoiden avaamisen ja lisäsäännön tekemisen, jota tukevat sitoumukset toteuttaa tarvittavat toimenpiteet kehitysmaiden integroimiseksi maailman kauppajärjestelmään, erityisesti vahvistamalla tukea valmiuksien kehittämiseksi. Uuden kierroksen päätavoitteena on asettaa maailmankauppajärjestelmän keskiöön kehitys tavalla, joka auttaa heitä torjumaan köyhyyttä.

EU:n yhteinen kauppapolitiikka

WTO:n jäsenet hyväksyivät heinäkuussa 2004 DDA:ta koskevan puitesopimuksen, jossa vahvistetaan uusia neuvotteluja koskevat yksityiskohtaiset säännöt.
EU:n kauppapolitiikka ja WTO

EU:lla on yhteinen kauppapolitiikka (“yhteinen kauppapolitiikka”). Toisin sanoen kaupan, myös WTO:n, osalta EU toimii yhtenä toimijana, jossa Euroopan komissio neuvottelee kauppasopimuksista ja edustaa Euroopan etuja unionin 25 jäsenvaltion puolesta.

EU:n kauppapolitiikan oikeusperusta on Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 133 artikla. Tämän perusteella komissio neuvottelee jäsenvaltioiden puolesta kuullen erityiskomiteaa, “133 artiklan komiteaa”. 133 komitea koostuu 25 jäsenvaltion ja Euroopan komission edustajista. Sen päätehtävä on koordinoida EU:n kauppapolitiikkaa. Komitea kokoontuu viikoittain, yleensä perjantaina Brysselissä ministerineuvoston päätoimipaikassa. Siinä käsitellään kaikkia yhteisöä koskevia kauppapoliittisia kysymyksiä, kuten wto:ssa käytävien kauppaneuvottelujen käynnistämiseen liittyviä strategisia kysymyksiä, yksittäisten tuotteiden vientiin liittyviä erityisvaikeuksia, ja tarkastellaan yhteisön laajempien politiikkojen kauppaa koskevia näkökohtia politiikan johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Tässä komiteassa komissio esittelee ja varmistaa jäsenvaltioiden hyväksynnän kaikissa kauppapoliittisissa kysymyksissä. Ministerineuvosto vahvistaa tärkeimmät viralliset päätökset (esimerkiksi sopimuksen neuvottelujen aloittamisesta tai päättämistä koskevasta sopimuksesta).

Kauppapolitiikan uhkakuvat

Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa Euroopan parlamentille annetaan rajoitetumpi rooli kauppapolitiikassa: nykyisen sopimuksen mukaan Euroopan parlamentin puoltavan neuvoston puoltavan neuvoston puoltavan neuvoston asetuksen (EY) N:o Komissio kannattaa kuitenkin parlamentin suurempaa osallistumista kauppapolitiikkaan ja kuulee ja tiedottaa siitä parlamentille mahdollisimman järjestelmällisesti. Se tukee parlamentin toimivallan muodollisempaa laajentamista kauppapolitiikkaan. Eu:n perustuslakisopimusluonnoksessa määrätään Euroopan parlamentin kauppapolitiikkaa koskevan toimivallan huomattavasta laajentamisesta.

Nykyinen WTO:n kauppakierros, Dohan kehitysohjelma, on hyvä esimerkki siitä, miten kauppapolitiikkaa koordinoidaan käytännössä. Komissio asettaa ja edistää EU:n ensisijaisia tavoitteita ja tavoitteita ministerineuvoston antamien suuntaviivojen mukaisesti. Komission kauppapolitiikan pääosaston virkamiehiä, komission jäsenen alaisuudessa, tehtävänä on todella käydä neuvotteluja ja puhua koko EU:n puolesta. Koordinointi jäsenvaltioiden kanssa on aina taattu 133 komitean kautta, kun taas komissio tiedottaa asiasta parlamentille säännöllisesti. Kierroksen päätteeksi neuvoston on sovittava tuloksista muodollisesti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *