Euroopan komission tarjoamat rahoitusohjelmat ja projektit

Euroopan Unioni tarjoaa lukuisia rahoitusmahdollisuuksia eurooppalaisille yrityksille ja organisaatioille. Rahastojen tavoitteena on parantaa alueiden elinvoimaa muun muassa lisäämällä työllistymismahdollisuuksia. Rakennerahastoilla on omat alueellisesti vaihtuvat painopistealueet, joihin kannattaa tutustua ennen hakemuksen jättämistä.Rahoitusohjelmista on mahdollista saada tukea joko suoralla tai epäsuoralla rahoituksella. Suora rahoitustuki haetaan suoraan EU:n toimielimiltä, ja tuki koostuu erilaisista avustuksista ja sopimuksista. Epäsuoraa rahoitusta taas haetaan rahoitustukia kanavoivan kansallisen tai alueellisen viranomaisen, kuten esimerkiksi Tekesin tai ELY-keskuksen kautta. Suurin osa EU:n budjetista, noin 80 prosenttia, on varattu epäsuoraan rahoitukseen rakennerahastojen kautta.

Ketkä voivat hakea EU-tukea?

EU-tukea voivat hakea yritysten lisäksi myös muut liike-elämän organisaatiot, joiden toiminta edistää EU:n tavoitteita. Rakennerahastoista tukea saavien hankkeiden tulee toteuttaa eri ohjelmakausille asetettuja tavoitteita. Lisäksi alueellisten hankkeiden tulee olla linjassa alueellisiin painopistealueisiin. Eri rahoitusohjelmiin on siten kirjattu omat kelpoisuusehdot, joihin tulee perehtyä ennen hakemuksen jättämistä.

Merkittävimmät EU-rahastot

Euroopan Unionin epäsuorista tuista suurin osa myönnetään alla olevien viiden Euroopan rakenne- ja investointirahastojen (ERI) kautta. Rakennerahastojen toimita käynnistyi vuonna 1995, eli silloin kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin. Ohjelmakausia on tähän mennessä ollut neljä, ja nykyinen ohjelmakausi on käynnissä vuosien 2014 – 2020 ajan.

Euroopan aluekehitysrahasto, EAKR

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) myöntää rahoitusta alueen työllisyyden, kilpailukyvyn ja elinvoimaisuuden edistämiseksi. Tukea ohjataan erityisesti kaikkein heikoimmin työllistyville alueille. Työllisyyden lisäksi EAKR tukee kehitystyötä, joka kohdistuu innovaatiotoimintaan ja verkostoitumiseen, uusiin ympäristöteknologioihin, alueen saavutettavuuteen, palvelualoihin, yritysten sukupolven vaihdoksiin ja pk-yritysten kasvuun.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoitteena on edistää työllistymisedellytyksiä kehittämällä osaamista sekä jo olemassa olevia palvelurakenteita. Euroopan sosiaalirahaston varoilla edistetään tasa-arvoa, kehitetään osaamista, ehkäistään syrjäytymistä, parannetaan työoloja ja panostetaan henkilöstön hyvinvointiin tai kehitetään työmarkkinoiden toimintaa helpottavia järjestelmiä, ihmisiä aktivoidaan osallistumaan ja työskentelemään.

Euroopan sosiaalirahasto, ESR

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tavoittelee työllisyyttä ja työllistymistä myöntämällä tukia osaamisen ja palvelurakenteiden kehittämiseen. ESR:n tuella parannetaan myös tasa-arvoa, ehkäistään syrjäytymistä, kehitetään työoloja, osaamista ja työhyvinvointia. Tavoitteena on myös aktivoida ihmiset osallistumaan ja tekemään töitä.

Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) voi hakea tukea työllisyyttä edistävien hankkeiden lisäksi hankkeisiin, jotka helpottavat työvoiman saatavuusongelmaa, auttavat rakennemuutoksen kohdanneita ja nuoria työllistymään, edistävä työmarkkinoilla pysymistä, ehkäisevät nuorten koulutuksen keskeyttämistä, varautuvat työvoiman ikääntymiseen, kehittävät henkilöstön osaamista, lisäävät pk-yritysten valmiuksia globalisoitumiskehityksessä, parantavat koulutusten työelämävastaavuutta sekä työperäistä maahanmuuttoa.

Euroopan Unionin koheesiorahasto

Koheesiorahasto myöntää tukia niille EU:n jäsenvaltioille, joiden bruttokansantulo (BKT) asukasta jää alle 90 % Euroopan Unionin keskiarvosta. Suhteellisen hyvän elintason omaava Suomi ei ole ollut koheesiorahastossa mukana. Sen sijaan monet Itä- ja Etelä-Euroopan maat, kuten Bulgaria, Kroatia, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Tšekki, Slovakia, Slovenia ja Portugali saavat tukea tämän rahaston kautta.

Koheesiorahaston tavoitteena on vähentää taloudellista ja sosiaalista eriarvoisuutta ja vahvistaa kestävää kehitystä. Koheesiorahasto on tukenut esimerkiksi tieverkkojen rakentamista ja energiatehokkuutta tuen piiriin kuuluvissa maissa.

Euroopan maaseudun kehittämisen rahasto

Euroopan unionin maaseudun kehittämisen rahastolla eli maaseuturahastolla tehtävänä on taata EU:n maaseutualueille kestävät kasvunedellytykset kehittämällä alueen elinkeinoja ja parantaa maaseudun elämänlaatua. Rahastosta hyötyvät eurooppalaiset sekä maanviljelijät kuin maaseudun yritykset ja asukkaatkin että koko alueen ympäristö. Saat rahoitukseen neuvoa kuntien maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueilta, ELY-keskuksilta ja paikallisilta Leader-ryhmiltä.

Euroopan meri- ja kalatalousrahastoEuroopan meri- ja kalatalousrahaston tukee hankkeita, joilla luodaan kilpailukykyinen ympäristö kalatalouden harjoittamiseksi. Rahastolla tuetaankin yritysten kilpailukykyä ja edistetään uudenlaisen liiketoiminnan syntymistä kalatalouteen. Lisäksi edistetään kalavarojen elinvoimaa ja monimuotoisuutta sekä vesienkäyttöä ja ympäristösuojelun tavoitteiden saavuttamista.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *